Medisinsk ordliste - o

obduksjon
obduksjonen
obduksjonene
obduksjoner
likåpning, gransking av liket
obesitas
fedme
obliterasjon
obliterasjonen
obliterasjonene
obliterasjoner
tiltetting, blokkering
obsesjon
obsesjonen
obsesjonene
obsesjoner
tvangstanke(r)
obsessiv-kompulsiv
nevrose
nervøs lidelse karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger
obstetrikk
obstetrikken
læren og vitenskapen om svangerskap og fødselshjelp
obstetrisk
obstetriske
som vedrører fødselshjelp
obstipasjon
obstipasjonen
obstipasjonene
obstipasjoner
forstoppelse
obstruere
obstruerende
obstruerer
obstruert
obstruerte
bli trang, stenge av eller igjen, blokkere
obstruksjon
obstruksjonen
obstruksjonene
obstruksjoner
tilstopping, hindring
obstruktiv
obstruktive
obstruktivt
som skyldes innsnevring
occiput
bakhode
occlusjon
occlusjonen
occlusjonene
occlusjoner
avstenging
occult
occulte
skjult, f.eks. okkult blod, ikke synlig blod
OCD
obsessiv kompulsiv forstyrrelse, tvangslidelse
odontologi
odontologien
læren og vitenskapen om tenner og håndtering av tennenes sykdommer
odynofagi
svelgesmerter
odør
lukt (stinkende)
oedema
ødem, opphovning, væskeopphopning
oftalmologi
oftalmologien
læren og vitenskapen om øyet og dets sykdommer
oftalmoplegi
oftalmoplegien
oftalmoplegiene
oftalmoplegier
lammelse av øyemuskler
oftalmoskop
oftalmoskopene
oftalmoskopet
instrument til å lyse og dermed kunne se inn på øyets netthinne, øyebunnen
oftalmoskopi
oftalmoskopien
oftalmoskopiene
oftalmoskopier
undersøkelse der man lyser og ser inn i øyet og inspiserer netthinnen
OHSS
ovariell hyperstimulerings syndrom
okkludere
okkluderer
okkludering
okkludert
okkluderte
stenge av
okklusal
okklusale
okklusalt
som gjelder tennenes tyggeflate
okklusiv
okklusive
okklusivt
dekkende, tettende, f.eks. om en bandasje
okklusjon
okklusjonen
okklusjonene
okklusjoner
avstenging
okklusjonsbehandling
okklusjonsbehandlingen
okklusjonsbehandlingene
okklusjonsbehandlinger
behandling under tildekking av huden, f.eks. ved psoriasis kan det påsmurte området dekkes med plast for å øke virkningen av hudmedisinen
okklusjonsikterus
okklusjonsikterusen
gulsott som skyldes at gallegangen er tett, f.eks. av en gallestein eller en svulst
okkult
okkulte
skjult, f.eks. okkult blod, ikke synlig blod
Oksetenner
Et større vertikalt hulrom i tennene, med blant annet nervevev og økt tendens til rotinfeksjoner. Ses blant annet ved Klinefelters syndrom
oksydere
oksyderer
oksydering
oksyderingen
oksyderingene
oksyderinger
oksydert
oksyderte
forbrenne
okular
okularene
okularet
linsen i et mikroskop som er nærmest øyet
okulogyr
okulogyre
okulogyrt
krampaktige sirkelbevegelser av øyet
okulogyre
kriser
krampeliknende låsning av øyet i en viss posisjon, ofte vendt oppover
okulær
okulært
okulære
som har med synet eller øynene å gjøre
olecranon
del av albuebeinet, den delen som kjennes på baksiden av albuen
olecranonbursitt
betennelse i slimposen som ligger over beinet på baksiden av albuen
olfaktorisk
olfaktoriske
som har med luktesans å gjøre
oligodaktyli
oligodaktylien
oligodaktyliene
oligodaktylier
for få fingre
oligofren
oligofrene
oligofrent
evneveik
oligomenoré
oligomenoréen
sparsom menstruasjon med ofte lange perioder mellom blødningene
oligospermi
oligospermien
oligospermiene
oligospermier
for få sædceller i sæden
oliguri
oligurien
oliguriene
oligurier
nedsatt urinproduksjon
oment
omentet
del av bukhinnen som inneholder blodårer og nerver som forsyner og er festet til magetarmkanalen
ominøs
ominøse
ominøst
illevarslende, dårlig
onkogen
onkogene
onkogent
kreftfremkallende gen (arvestoff)
onkolog
onkologen
onkologene
onkologer
spesialist på kreftbehandling
onkologi
onkologien
læren om svulster og deres behandling
onkologisk
onkologiske
som har med kreftbehandling å gjøre
onkolytisk
onkolytiske
angående oppløsning av svulstvev
onkose
celledød der cellemembranen destrueres og det oppstår en sekundær inflammatorisk reaksjon
onykogryfose
onykogryfosen
onykogryfosene
onykogryfoser
svært tykk negl, ofte som følge av neglesopp
onykolyse
Løsning av negl fra neglesengen, løsningen starter typisk langs sidene av neglen eller i enden av den (distalt). Ses ved bl.a psoriasis, infeksjoner (særlig sopp) eller traumer.
Onykomadese
At neglen løsner innenfra (proksimalt - ved negleroten). Skyldes trolig en midlertidig svikt i nydannelsen av negl. Ses f.eks. ved hånd, fot og munnsykdom.
onykomykose
onykomykosen
onykomykosene
onykomykoser
onychomycose
soppinfeksjon i negl
ooforektomere
ooforektomerer
ooforektomering
ooforektomert
ooforektomerte
fjerne eggestokk
ooforektomi
ooforektomien
ooforektomiene
ooforektomier
oophorektomi
fjerning av eggstokk
opak
opake
opakt
ugjennomsiktig, grumsete
operasjonalisering
Innebærer å gjøre et begrep eller fenomen målbart slik at man bedre kan vurdere omfang, kompleksitet, effekt av endringer
ophtalmologisk
ophtalmologiske
angående øyet og dets sykdommer
ophthalmologi
ophtalmologien
læren og vitenskapen om øyet og dets sykdommer
opiat
opiatene
opiater
opiatet
morfin, kodein og liknende stoffer som er utvunnet av opium
opioid
opioidene
opioider
opioidet
samlenavn for naturlige og syntetiske stoffer med morfinliknende virkning
opistotonus
krampaktig bakoverbøyning av kroppen
opium
opiumet
plantesaft fra opiumsvalmuen
oppfylning
oppfylningen
oppfylningene
oppfylninger
beskriver ofte et funn i bukhulen. Det dreier seg om en avgrenset endring i vevets konsistens som følge av en svulst, en masse av et eller annet slag, en hevelse. Det kan også være en væskeansamling.
opportunistisk
opportunistiske
infeksjoner som oppstår fordi immunforsvaret er svekket, skyldes ofte bakterier som normalt er harmløse
opportunistisk
infeksjon
infeksjon som kun oppstår når vertsorganismen er svekket, skyldes ellers harmløse bakterier
oppresjon
oppresjonen
oppresjonene
oppresjoner
følelse av trykk og press i øvre del av magen og brystet
opsonisering
Markering av en bakterie (eller annen celle) for at den skal "spises" (fagocyteres) av kroppens infeksjonsforsvar (makrofager). Markeringen skjer når et antistoff binder seg til et antigen
optikk
optikken
som har med syn, lys å gjøre; ev. beskrivelse av lyskilde i instrument, f.eks. i et endoskop
optikusatrofi
optikusatrofien
optikusatrofiene
optikusatrofier
svinn av nervevev i synsnerven, gir blindhet
optikusnevritt
optikusnevritten
optikusnevrittene
optikusnevritter
betennelse i synsnerven, kan gi blindhet
optimal
optimale
optimalt
ideell
optisk
optiske
som har med lys, lysbrytning og syn å gjøre
optisk koherens tomografi
OCT
optical coherence tomography
Metode for monitorering og diagnostikk av øyelidelser (glaukom) som gir høyoppløselige tverrsnittsbilder av biologisk vev. Undersøkelsen brukes også til å kartlegge aksonal og nevronal skade ved blant annet optikusnevritt og MS
OR
odds ratio. Et mål for behandlingseffekt. Det er odds for at en hendelse skal skje i eksperimentgruppen uttrykt som en andel av odds for at en hendelse skal skje i kontrollgruppen. Jo nærmere OR er til 1, jo mindre forskjell i effekt er det mellom eksperimentintervensjonen og kontrollintervensjonen
oral
orale
oralt
som har med munnen å gjøre
orbita
øyehulen
orbital
orbitale
orbitalt
som har med øyenhulen å gjøre
orchitt
orchitten
orchittene
orchitter
testikkelbetennelse
organisk
organiske
som skyldes noe kroppslig
origo
utgangssted
orkidektomere
orkidektomerer
orkidektomering
orkidektomert
orkidektomerte
fjerne testikkel
orkidektomi
orkidektomien
orkidektomiene
orkidektomier
fjerning av testikkel
orkidopeksi
orkidopeksien
orkidopeksiene
orkidopeksier
operasjon for ikke nedsunken testikkel der testikkelen dras ned og festes til veggen i pungen
orofacial
orofaciale
orofacialt
munn- og ansikt-
orofarynks
munndelen av svelget
orthodromisk
Nerveimpulser som beveger seg i tiltenkt retning gjennom nervefiber
ortodonti
tannregulering
ortoped
ortopeden
ortopedene
ortopeder
beinkirurg
ortopedi
ortopedien
læren om bein, beinskader, beinsykdommer og deres behandling
ortopedisk
ortopediske
som har med bein å gjøre
ortopne
ortopné
tungpustet liggende men ikke sittende
ortose
ortosen
ortosene
ortoser
skinne, støtte, korsett som brukes for å støtte opp ledd og bein
ortostatisk
hypotensjon
lavt blodtrykk i stående stilling
ortostatisk
ortostatiske
i stående stilling
os
bein (latin)
OSAHS
obstruktivt søvnapné-hypopné syndrom
osmolalitet
osmolaliteten
osmotisk konsentrasjon, antall grammolekyler oppløst stoff pr.
osmolaritet
osmolariteten
mål for konsentrasjonen av molekyler og ioner i en løsning, f. eks i kroppsvæsker. (antall mol oppløst stoff pr.liter)
osmotisk
osmotiske
angående osmose, dvs. passasjen av et oppløsningsmiddels vannmolekyler fra mindre til større konsentrasjon
ossifikasjon
ossifikasjonen
ossifikasjonene
ossifikasjoner
forbeining, kalknedslag
ossøs
ossøse
ossøst
beinaktig
osteitt
osteitten
osteittene
osteitter
beinbetennelse
osteoartritt
osteoartritten
osteoartrittene
osteoartritter
slitasjegikt
osteoartrose
osteoartrosen
osteoartrosene
osteoartroser
slitasjegikt
osteochondritt
osteochondritten
osteochondrittene
osteochondritter
betennelse i brusken som dekker beinet
osteochondrose
sykdom i vekstsonene i bein hos barn
osteodystrofi
osteodystrofien
osteodystrofiene
osteodystrofier
defekt beinstruktur
osteofytt
osteofytten
osteofyttene
osteofytter
en godartet benutvekst som dannes fra benhinnen. Kan være tegn på slitasjeforandringer i et ledd.
osteokondral
osteokondrale
osteokondralt
som har med bein og brusk å gjøre
osteokondritt
osteokondritten
osteokondrittene
osteokondritter
betennelse i brusken som dekker beinet
osteokondrose
osteokondrosen
osteokondrosene
osteokondroser
sykdom i vekstsonene i bein hos barn
osteolyse
osteolysen
oppløsning av beinvev
osteomalaci
osteomalacien
osteomalaciene
osteomalacier
tap av kalk med bevart beinmasse
osteomalasi
osteomalasien
osteomalasiene
osteomalasier
tap av kalk med bevart beinmasse
osteomyelitt
osteomyelitten
osteomyelittene
osteomyelitter
betennelse i beinvev
osteopeni
osteopenien
osteopeniene
osteopenier
mangel på bein
osteoporose
osteoporosen
beinskjørhet, redusert beinmasse
osteosyntese
osteosyntesen
osteosyntesene
osteosynteser
beinbrudd som opereres og festes sammen med tråd, skruer, plater etc.
osteotomi
osteotomien
osteotomiene
osteotomier
utskjæring av et beinstykke
ostium
åpning, munning
otalgi
otalgien
otalgiene
otalgier
øresmerter
otitis
externa
øregangsbetennelse
otitis
media
mellomørebetennelse
otitis
serosa
katar i mellomøret, væske i mellomøret
otitt
otitten
otittene
otitter
ørebetennelse
otoakustiske
emisjoner
OAE
en avansert hørselstest som baserer seg på at et friskt øre sender ut lyder som kan registreres i øregangen med en liten mikrofon, såkalt otoakustiske emisjoner (OAE). OAE er følsom for små forandringer i hørselen og derfor velegnet til overvåking og til screeningundersøkelser av nyfødte
otogen
otogene
otogent
som skriver seg fra øret
otorinolaryngologi
otorinolaryngologien
læren om ørets, nesens og strupens sykdommer
otorrhoea
utflod fra øret, som regel av puss
otoré
otoréen
otoréene
otoréer
utflod fra øret, som regel av puss
otosalpingitt
otosalpingitten
otosalpingittene
otosalpingitter
betennelse og tiltetting av øretrompeten (kanalen fra mellomøret til bakre del av nesen)
otosclerosis
kronisk ørelidelse med tiltakende døvhet fordi stigbøylen (et øreben) festner til det indre øret
otosklerose
otosklerosen
otosklerosene
otoskleroser
kronisk ørelidelse med tiltakende døvhet fordi stigbøylen (et øreben) festner til det indre øret
otoskop
otoskopene
otoskoper
otoskopet
instrument med lyskilde som gjør det mulig å se innover i øregangen og studere trommehinnen
ototoksisk
ototoksiske
skadelig, giftig for øret
ovarial
ovariale
ovarialt
som har med eggstokkene å gjøre
ovarialcyste
ovarialcysten
ovarialcystene
ovarialcyster
væskefylt blære på eggstokken
ovarialkreft
kreft i eggstokken
ovarialtumor
ovarialtumoren
svulst på eggstokken
ovariektomere
ovariektomerer
ovariektomering
ovariektomert
ovariektomerte
fjerne eggstokk
ovariektomi
ovariektomien
ovariektomiene
ovariektomier
fjerning av eggstokk
ovarietorsjon
ovarietorsjonen
ovarietorsjonene
ovarietorsjoner
vridning, rotasjon av eggstokken med tilhørende blodårer, kan gi avklemming av blodårene og vevsdød
ovariopeksi
ovariopeksien
ovariopeksiene
ovariopeksier
operasjon der eggstokken festes til bukveggen
ovariosalpingektomi
ovariosalpingoektomien
ovariosalpingoektomiene
ovariosalpingoektomier
fjerning av eggstokk og eggleder
ovariotomi
ovariotomien
ovariotomiene
ovariotomier
innsnitt i eggstokk
ovarium
ovariene
ovarier
ovariet
eggstokk
overpronere
overpronerer
overpronering
overpronert
overpronerte
en feilstilling eller vridning i foten der innsiden av foten er rotert mere nedover, "du går på innsiden av foten", plattfothet
ovulasjon
ovulasjonene
ovulasjoner
ovulasjonen
eggløsning
ovulasjonssykel
ovulasjonssykelen
ovulasjonssyklene
ovulasjonssykler
eggløsningsrytmen, perioden fra en eggløsning frem til neste eggløsning
ovum
egg eller eggcelle
oxytocin
oxytocinet
middel som fremmer fødselen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.