Medisinsk ordliste - b

[B]
gradering av anbefalinger nivå B indikerer en moderat anbefaling. Forskningen denne anbefalingen bygger på er studier av god kvalitet, men studier av høyeste kvalitet er enten ikke praktisk mulig å gjennomføre eller enda ikke utført. Ytterligere studier er derfor nødvendig for å bekrefte verdien av anbefalingen
Babinskis refleks
Babinskis tegn
det samme som invertert plantarrefleks. Testen er positiv dersom en pinne strykes under foten og stortå ufrivillig bøyes oppover (bøyes normalt nedad). Etter 3-års alderen indikerer en positiv test hjerne/ryggmargsskade
Bacillær angiomatose
angiomatosis bacillaris
ufarlig og selvbegrensende infeksjon som gir knuter av betent lymfe-/blodårevev, men tilstanden kan få et alvorlig forløp hos immunsupprimerte. Forårsaket av mikroben Bartonella henselae. Smitte stammer ofte fra katt (katteklorfeber)
bakhorn
bakhornene
bakhornet
bakre del av ryggmargens grå substans
baktericid
baktericide
bakteriedrepende middel
bakterid
utslett som følge av en bakterieinfeksjon som presenterer seg på en annen del av kroppen enn der infeksjonen sitter
bakteriell vaginose
skjedekatar som skyldes bakterien Gardnerella, regnes ikke som seksuelt overført
bakteriemi
bakteriemien
bakteriemiene
bakteriemier
bakterier i blodet. Tilstanden kan være forbigående, men kan også være en forløper for alvorlig blodforgiftning (sepsis)
bakteriologi
bakteriologisk
bakteriologiske
angående bakterier
bakteriostatisk
bakteriostatiske
middel som hemmer bakterievekst
bakteriuri
bakteriurien
bakteriuriene
bakteriurier
bakterier i urinen
bakteroid
bakteroide
bakterie-lignende
balanitt
balanitten
balanittene
balanitter
betennelse i hodet og forhuden på penis
Bardet-Biedl syndrom
et arvelig syndrom hvor alle utvikler øyesykdommen retinitis pigmentosa
bariatrisk
bariatri
bariatriske
bariatri er en medisinsk betegnelse på betydelig fedme. Ordet brukes blant annet til å omtale fedmekirurgi, operative inngrep mot overvekt (bariatrisk kirurgi)
barometri
forverring ved værskifte (særlig i forbindelse med smerter fra ledd)
barotraume
barotraumet
skade forårsaket av endringer i omgivende trykk
bartholinitt
bartholinitten
betennelse i (bartholinsk-)kjertel ved skjedeåpningen. Dette er to slimproduserende kjertler som vanligvis er mindre enn 1 cm, og som først gir seg til kjenne om de blir betent
basal
basale
basalt
grunnleggende, ev. nedre del av et organ
basalcelle
basalcellen
basalcellene
basalceller
de dypest liggende cellene i overhuden
basalganglier
basalgangliene
basalgangliet
samlebegrep som brukes om tre store nervekjerner i hjernen, disse deltar i finjusteringen av bevegelser. Skader i basalgangliene fører til ukontrollerte bevegelser (bl.a. parkinsonisme)
basisrisiko
"baseline risk". Risikoen for at en hendelse (f.eks. hjerneslag) skal forekomme uten aktiv behandling, dvs. i kontrollgruppen
BCG
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Bacillus Calmette-Guerin, dvs. BCG-vaksinen, vaksine mot tuberkulose
BCS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Budd-Chiaris syndrom, en alvorlig leversykdom der leverens venøse avløp er innsnevret
becquerel
enhet for radioaktivitet stråling, brukes til å registrere radioaktiv stråling
bekken
bekkenet
anatomi: består av hofteben og korsben. Redskap: skål som brukes til å samle opp puss, urin, avføring, oppkast og lignende
bendopné
kortpusthet når man står fremoverbøyd, tegn på venstresidig hjertesvikt
bends
dykkersyke/dekompresjonssyke. Oppstår om gasser i kroppsvæsker former bobler under dekompresjon (f.eks. dykkere som stiger for raskt opp). Gir typisk leddsmerter og evt. skader, men den samme mekanismen kan også føre til lammelser og død
benign
benigne
benignt
godartet
Benresorpsjon
beinresorpsjon
Nedbryting av skjelettvev
bentetthetsmåling
beintetthetsmåling
beintetthetsmålingen
bentetthetsmålingen
beintetthetsmålingene
bentetthetsmålingene
beintetthetsmålinger
bentetthetsmålinger
undersøkelse som anslår kroppens bentetthet basert på et røntgenbilde av hæl eller og underarm; det anvendes en spesiell bildeteknikk (røntgen absorpsjonsmetri)
benzodiazepin
benzodiazepinene
benzodiazepiner
benzodiazepinet
samlenavn for en stor gruppe medisiner som er avhengighetsskapende og har en beroligende, muskelavslappende og angstdempende virkning. Fungerer også som sovemedisin
benzodiazepin forgiftning
inntak av benzodiazepin (eks. Vival, Valium, Stesolid) i skadelig dose
betaagonist
betastimulator
betaagonisten
betaagonistene
betaagonister
betastimulator. medikamentgruppe som stimulerer beta-adrenerge reseptorer, særlig i bronkiene, og bidrar til å åpne trange luftveier ved astma. Virker motsatt av en betaantagonist
betablokker
betaantagonist
betablokkere
betaantagonister
betaantagonisten
betaantagonistene
betablokkeren
betablokkerne
legemiddel som påvirker hjerte, blodårer og bronkier; senker blodtrykk, roer og stabiliserer hjertet. Noen typer kan forårsake åndenød hos utsatte. Det samme som betaantagonist, et legemiddel som virker motsatt av en betaagnoist
bias
systematisk avvik i resultatene i et forsøk fra det som er de sanne resultatene. Oppstår fordi det er systematiske (gjennomgående) feil i måten studien gjennomføres på
bicuspid
Brukes for å beskrive en tofliket hjerteklaff, mitralklaffen kalles noen ganger bicuspidalklaffen. Brukes særlig til å beskrive tilfeller hvor aortaklaffen, som normalt er trefliket/tricuspid, bare har to fliker. Brukes også om premolare tenner med to opphøyninger
bifasisk
bifasiske
tofase-
bifurkasjon
bifurkasjonen
bifurkasjonene
bifurkasjoner
delingssted, f.eks. der hovedpulsåren deler seg i de to pulsårene som går til hvert sitt ben
bilateral
bilaterale
bilateralt
dobbeltsidig, f.eks. lammelse som omhandler både høyre og venstre fot
bilharziose
sykdom fremkalt av en gruppe parasitter (ikter), svømmekløe (cerkariedermatitt) er et eksempel på en bilharziose
biliær
biliære
biliært
som har med galle å gjøre
bimanuell
bimanuelle
bimanuelt
med begge hender
bimodal
bimodale
bimodalt
i statistikken brukes ordet ofte om en kurve med to topper, i slike tilfeller forteller gjennomsnitt og median lite om hvor det er flest registreringer. Et eksempel er Hodgkins sykdom - en sykdom som rammer særlig i 20-årene og ved 70 års alder. Gjennomsnitt og median alder vil da bli 40-50 år, men i denne aldersgruppen er ikke Hodgkins sykdom like vanlig
binokulær
binokulære
binokulært
med begge øyne
binotisk
med begge ører
binyrebarksuppresjon
Undertrykkelse av binyrebarkens hormonproduksjon. Binyrebarken produserer de livsviktige hormonene aldosteron og kortisol. Reguleringen av binyrenes produksjon styres av hormonet ACTH, som produseres i hypofysen. Det er mengden av kortisol i blodet som styrer produksjonen av ACTH. Lite kortisol i blodet reguleres med å produsere mer ACTH. Store mengder av medisinen kortison reduserer produksjonen av ACTH, og vil dermed indirekte sørge for en redusert produksjon av (først og fremst) kortisol fra binyrebarken. Medisinen kortison i høy nok dose i mer enn 14 dager kan derfor føre til en midlertidig binyrebarksuppresjon
binyrebarksvikt
tilstand hvor binyrebarken ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig av sine hormoner (kortikosteroider). Binyrebarksvikt kan forårsakes av andre sykdommer eller behandling (sekundær binyrebarksvikt), eller av sykdom som direkte fører til ødeleggelse av binyrebarken (Addisons sykdom) - denne er i de aller fleste tilfellene en autoimmun sykdom
bioekvivalent
bioekvivalente
begrepet brukes om legemidler med samme biotilgjengelighet som et annet legemiddel, dette innebærer at midlene skal ha samme formål og effekt
biogene aminer
stoffer (aminer) som vanligvis dannes ved bakteriell nedbrytning av proteinrike matvarer (egentlig ved spalting av aminosyrer). En rekke stoffer med sterk biologisk effekt tilhører denne gruppen, blant annet adrenalin og histamin
biomarkør
Stoffer som kan analyseres (ofte hentet fra blodprøver) som kan fortelle noe om personen blodet er hentet fra. F.eks. kan måling av ulike fettstoffer i blodet, f.eks. kolesterol, si noe om hvor stor risikoen for hjerte-/karsykdom er
biopsi
biopsien
biopsiene
biopsier
vevsprøve fra levende organisme
biosyntese
biosyntesen
biosyntesene
biosynteser
oppbygging av et kjemisk stoff i en levende organisme, slik oppbygging krever energi. Katabolisme (nedbrytning) er det motsatte, denne prosessen trenger ikke tilførsel av energi
biotilgjengelighet
biotilgjengeligheten
biologisk tilgjengelighet
den andelen av en gitt legemiddelmengde som når den systemiske blodsirkulasjonen (systemsirkulasjonen)
biotransformere
biotransformerer
biotransformering
biotransformert
biotransformerte
farmakologi: et stoff som endrer struktur og (som regel) funksjon inne i kroppen, f.eks. legemidler som først utøver sin virkning når de blir brutt ned av bakterier i tarmen. De utøver ingen virkning før de er havner i den bakterierike delen av tarmen (tykktarmen). Dette er en av flere mekanismer som kan benyttes for at legemidler skal kunne utøve sin effekt der effekten er mest hensiktsmessig
bipolar
bipolare
bipolart
som omfatter to ytterligheter. Bipolar affektiv lidelse (tidligere kalt manisk-depressiv lidelse) er en tilstand hvor den syke veksler mellom depresjoner og sykelig oppstemthet/mani med eller uten psykoser. Pasienten kan ha upåfallende perioder mellom de syklige episodene
bivirkning
utilsiktet effekt, f.eks. av et legemiddel (f.eks. trøtthet forårsaket av middel mot sjøsyke)
blefaritt
blefaritten
blefarittene
blefaritter
betennelse av øyelokkskantene
blefarospasme
blefarospasmen
blefarospasmene
blefarospasmer
krampeliknende sammenkniping av øyet, f.eks. ved irritasjon av øyet (f.eks. fremmedlegeme eller betennelse)
blindhet
Manglende evne til å se, evt. svært svekket syn
blinding
begrep brukt i forbindelse med forskning, f.eks. ved utprøving av et nytt legemiddel i sammenligning med et eksisterende legemiddel; studien er dobbelt blindet dersom verken pasienten eller den som instruerer pasienten vet om pasienten får aktiv behandling eller ikke, studien er enkelt blindet om kun pasienten er uvitende om hvilken behandling som gis. Enkel blinding gir en potensiell feilkilde (bias) i forskningsmaterialet (behandlerens forventning påvirker pasientens effekt)
blod-hjerne-barrieren
blodhjernebarrieren
blod-hjernebarrieren
BBB
Stengsel som gjør at en rekke stoffer ikke kan forflytte seg fra blodbanen og over i nervevev i sentralnervesystemet. F.eks. er ikke alle legemiddel i stand til å bevege seg over denne barrieren. Noen skader og sykdommer fører til at denne barrieren mister sin funksjon. Omtales noen ganger som BBB (blod-brain-barrier)
blodglukose
blodsukker
blodkultur
blodkulturen
blodkulturene
blodkulturer
blodprøve som dyrker frem eventuelle bakterier som måtte befinne seg i blodet
blodlapp
Behandling mot spinal hodepine (kraftig hodepine etter lumbalpunksjon). Innebærer injeksjon av 5-10 ml av pasientens eget blod ("blood patch") inn i epiduralrommet der den tidligere lumbalpunksjonen ble utført. Gir vanligvis umiddelbar og varig smertelindring
blodplasma
blodplasmaene
blodplasmaet
den strågule væsken som blodcellene flyter i, vises etter at man har sentrifugert vekk blodcellene fra blod
blodtransfusjon
blodtransfusjonen
blodtransfusjonene
blodtransfusjoner
blodoverføring
blokk-randomisering
Ved forskning: en metode for randomisering av forsøksgrupper slik at antall deltakere i hver av sammenligningsgruppene er mest mulig likt til enhver tid. F.eks. om det hver uke kommer til 12 nye personer i forsøket, kan hver gruppe på tolv personer randomiseres som en blokk (seks personer til kontrollgruppen, seks personer til tiltaksgruppen)
blæredistensjon
utspiling/strekk av blæreveggen
blæremola
trofoblastsykdom - svulstform som kan oppstå i tidlig graviditet og som gir svangerskapsavbrudd. Utsiktene for helbredelse av mor er gode
BMC
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Bone mineral content, en enhet som er egnet for å beskrive struktur til beinvev
BMD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:beinmassemåling (bone mineral density), enhet som angir beins tetthet/struktur (kalsium-innhold). Viktig mål ved f.eks. osteoporose
BMI
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "body mass index", kroppsmasse indeks. Formel: BMI = vekt (kg)/høyde x høyde (meter)
BNFS
Benign familial neonatal seizures
BNFS1
BNFS2
BNFS3
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"Benign familial neonatal seizures". En sjelden type arvelig barneepilepsi som oppstår rett etter fødselen, men som normalt forsvinner innen 15 uker og som ikke forringer barnets utvikling
BNP
Nt-proBNP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Hjerne ("brain")-natriuretisk hormon er en diagnostisk markør for hjertesykdom. Nt-proBNP er det stoffet som måles, er et propeptid som er mer stabilt i serum.
bolus
"klump", brukes i medisinen om legemiddel tatt for raskt å komme opp i riktig dose, en ekstra stor dose. Gis normalt bare én gang i starten av et behandlingsregime. Brukes også om mat som har satt seg fast i halsen
bolusinjeksjon
bolusinjeksjonen
legemiddeltilførsel hvor en stor dose sprøytes inn, gjøres normalt bare én gang i starten av et behandlingsregime
booster dose
vaksinedose som gis for å reaktivere immunitet fra tidligere vaksiner, styrke virkningen av tidligere vaksinasjon
borborygmi
borborygmien
magerumling pga. gass/væske i tarmene
BPH
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:benign prostatahyperplasi, godartet forstørret prostatakjertel
BPO
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:bronkopulmonal obstruksjon, en blokkering i luftveiene
BPPV
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: benign paroksysmal posisjonsvertigo, en relativt vanlig svimmelhetstilstand som normalt er selvbegrensende
BRA
ABR
ERA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:ABR (Auditory Brainstem Response), BRA (Brainstem Response Audiometry) og ERA (Electric Response Audiometry) er alle forkortelser som benyttes for å beskrive hjernestammeresponsaudiometri, en objektiv hørselsmåling som også kan si noe om omtrent hvor stort hørselstapet er. Testen kan tas på barn helt ned i nyfødtalderen
brachialgi
Smerter som stråler ut i arm(-ene), evt. andre symptomer på at en nerve er i klem i nakke-/skulderområdet
brachycephali
brakycefali
lite hode
brachyterapi
er en alternativ form for strålebehandling der radioaktive kilder føres inn i vevet (behandling som først og fremst benyttes for å motkjempe kreft, f.eks. i prostata ved prostatakreft)
bradyarytmi
bradyarytmien
bradyarytmiene
bradyarytmier
rytmeforstyrrelse i hjertet karakterisert med langsom puls, under 50 slag/min for personer over 10 år, små barn har hurtigere puls. Derfor regnes under 60 slag i minuttet som bradyarytmi for barn i aldersgruppen 2-10 år, og under 70 slag i minuttet for barn i aldersgruppen 3 mnd - 2 år
bradykardi
bradychardi
bradychardien
bradykardien
langsom hjertevirksomhet, langsom puls. De fleste voksne har en hvilepuls på over 60 slag i minuttet, og en hjerteaksjon under dette kan kalles for en bradykardi
bradykinesi
bradykinesien
unaturlig langsom bevegelse
bradylali
unaturlig treg tale, f.eks. ved parkinsons sykdom
brakial
brakiale
brakialt
som gjelder en arm
brakialgi
brakialgien
smerte i arm
brakyterapi
er en alternativ form for strålebehandling der radioaktive kilder føres inn i vevet (brukes særlig i kreftbehandlingen, f.eks. i prostata ved prostatakreft)
bredspektret
bredspektrete
bredspektret, brukes om antibiotika som er virksom mot mange (et bredt spekter av -) bakterier
brillehematom
brillehematomet
bloduttredelse rundt begge øyne, gir mistanke om kraniebrudd
Brocas senter
del av hjernen særlig forbundet med tale
bronkial
bronkiale
bronkialt
bronkier
bronkial, om luftrørets forgreninger i lungene
bronkiedilatasjon
bronkiedilatasjonen
bronkiedilatasjonene
bronkiedilatasjoner
bronkiedilatere
bronkiedilaterende
bronkiedilaterer
bronkiedilatering
bronkiedilatert
bronkiedilaterte
utvidelse av luftrørene (bronkiene)
bronkiekonstriksjon
bronkiekonstrigere
bronkiekonstrigerende
bronkiekonstrigerer
bronkiekonstrigering
bronkiekonstrigert
bronkiekonstrigerte
bronkiekonstriksjonen
bronkiekonstriksjonene
bronkiekonstriksjoner
sammentrekning av bronkiene (luftrørene). Pustevansker er en normal reaksjon på at bronkiene blir trangere, astma er et eksempel på dette
bronkiektasi
bronkieektasien
bronkieektasiene
bronkieektasier
sykelig utvidelse av et stykke av et luftrør (bronkie), ofte er dette ødeleggelser forårsaket av en infeksjon i lungene (f.eks. tuberkulose). Kan forårsake hoste og oppspytt
bronkodilatasjon
bronkodilatasjonen
bronkodilatasjonene
bronkodilatasjoner
bronkodilatere
bronkodilaterende
bronkodilaterer
bronkodilatering
bronkodilatert
bronkodilaterte
utvidelse av luftrørene (bronkiene)
bronkokonstriksjon
bronkokonstrigere
bronkokonstrigerende
bronkokonstrigerer
bronkokonstrigering
bronkokonstrigert
bronkokonstrigerte
bronkokonstriksjonen
bronkokonstriksjonenene
bronkokonstriksjoner
sammentrekning av luftrørene (bronkiene), dvs. luftrørene blir trangere og pustevansker (astma) kan oppstå
bronkopneumoni
bronkopneumonien
bronkopneumoniene
bronkopneumonier
betennelse i bronkier og lungevev
bronkopulmonal
bronkopulmonale
bronkopulmonalt
som dreier seg om lunger og bronkier
bronkoskopi
undersøkelse der man fører et bøyelig rør (endoskop) med lyskilde ned i luftveiene for å inspisere slimhinnen og ev. ta prøver fra svulster og andre forandringer
bronkospasme
bronkospasmen
bronkospasmene
bronkospasmer
krampaktig sammentrekning av bronkialmuskulaturen i luftveiene, gir åndenød
BT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: blodtrykk
buccal
se bukkal
buccopharyngal
buccopharyngeale
buccopharyngealt
munn-og-svelg-
bukkal
bukkale
bukkalt
buccal
buccale
buccalt
kinn
bulbokavernøs refleks
refleksen som oppstår ved å knipe i glans penis, da vil ytre lukkemuskel i endetarmen stramme seg
bulbær
bulbære
bulbært
om den forlengede ryggmarg, dvs. partiet mellom ryggmargen og hjernen
bulimi
bulimien
overspising med etterfølgende oppkast (i det skjulte)
bulla
væskefylt større blære
bulløs
bulløse
bulløst
med blæredannelse
bursa
slimhinnekledd pose i nærheten av ledd
bursitt
bursitten
bursittene
bursitter
betennelse i slimsekk i nærheten av et ledd
bypass
fører forbi, brukes ofte om en type hjertekirurgi der man syr en frisk blodåre rundt et sykelig trangt parti av en blodåre som forsyner hjertet (gir blodet en mulighet til å gå rundt det trange partiet)
båtbeinet
båtbenet
skafoidbenet, et av bena i håndroten
Bürgers sykdom
tilstand med episoder der blodårene i ytre del av armer og bein (oftest hender og føtter) får nedsatt blodstrøm, noe som fører til blå hender/ føtter og smerter/ ubehag

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.