Medisinsk ordliste - s

SAA
precursor proteinet serumamyloid A
SAB
subaraknoidalblødning
sagitalplan
sagittalplanet
midtplanet som deler kroppen i to i retning foran-bak
sagittal
sagittale
sagittalt
som ligger i sagittalplanet, midtplanet som deler kroppen i to i retning foran-bak
SAH
"subarachnoidal hemorrhage", subaraknoidal blødning
sakkulær
sakkulære
sakkulært
sekkliknende
sakral
sakrale
sakralt
som gjelder korsbeinet
sakralcyste
sakralcysten
sakralcystene
sakralcyster
hevelse langt bak i rumpefuren, kan bli betent
sakroiliakalledd
sakroiliakaleddene
sakroiliakalleddet
leddene mellom korsbeinet og hoftebeinet (ileum)
sakrum
korsbeinet
salinsk
salinske
saltholdig
salisylat
salicylat
salicylatene
salicylater
salisylatene
salisylater
salisylatet
legemiddelgruppe som omfatter preparater som Albyl, Dispril, Globoid, Aspirin etc.
salisylisme
salisylismen
øresus
salisylsyre
salisylsyren
salisylsyrene
salisylsyrer
hovedvirkestoffet i legemidler som Albyl, Dispril, Globoid, Aspirin etc.
saliva
spytt
salivasjon
salivasjonen
spyttutskillelse
salpingektomi
salpingektomere
salpingektomerer
salpingektomert
salpingektomerte
salpingektomien
salpingektomiene
salpingektomier
fjerning av eggleder
salpingitt
salpingitten
salpingittene
salpingitter
betennelse i eggleder
saluretisk
saluretiske
saltdrivende
salutogenese
salutogenesen
læren om hva som gir god helse
sangvinolent
sangvinolente
blodtilblandet
sanne negative
en person uten den aktuelle sykdommen som har et negativt testresultat
sanne positive
(SP) En person med den aktuelle sykdommen som har et positivt testresultat
saprofytt
saprofytten
saprofyttene
saprofytter
bakterie eller sopp som lever av organiske stoffer
sarcoma uteri
ondartet svulst i livmoren
sarkoidose
kronisk betennelsessykdom av ukjent årsak i mange organsystemer, finnes oftest i lungene, men forekommer i mange tilfeller også i andre organer
sarkom
sarkomene
sarkomet
ondartet svulst som utgår fra bindevev, ben- og bruskvev, muskulatur og fettvev
sarkopeni
tap av muskelmasse, f.eks. ved aldring
SBP
spontan bakteriell peritonitt
scabies
skabb
scapula
skapula
skulderbladet
scarlatina
skarlagensfeber
schizoid
schizoide
schizofreni-liknende
Schobers test
En test som brukes til å vurderer bevegligheten i ryggraden ved å sammenligne avstand mellom to punkter i nedre del av ryggen i oppreist og framoverbøyd stilling
scintigrafi
scintigrafien
scintigrafiene
scintigrafier
undersøkelse med tilførsel av radioaktivt stoff som konsentreres i det organet man vil studere, etter en tid registreres den radioaktive utstrålingen fra organet slik at det fremstilles et bilde bestående av mange punkter
scintigrafisk
scintigrafiske
undersøkelse med tilførsel av radioaktivt stoff som konsentreres i det organet man vil studere, etter en tid registreres den radioaktive utstrålingen fra organet slik at det fremstilles et bilde bestående av mange punkter
scintigram
scintigrammene
scintigrammer
scintigrammet
bildeopptak etter tilføring av et radioaktivt stoff som konsentreres opp i det organet man vil studere, bildet skapes ved å registrere den radioaktive utstrålingen
SCLE
subakutt kutan lupus erytematosus
sclera
øyets senehinne
scleritt
scleritten
sclerittene
scleritter
betennelse i øyets senehinne
scrotum
pungen som inneholder testiklene
seboroisk
seboroiske
tørr, flassende hud
seboré
sykelig økt fettutskillelse i huden slik at huden blir fet, skinnende og gullig; økt talgproduksjon
sebum
sebumet
talg
secernere
secernerer
secernering
secernert
secernerte
skille ut
sectio
keisersnitt
sedasjon
sedasjonen
roe ned
sedativ
sedative
sedativt
beroligende (legemiddel)
sedativum
sedativa
sedativene
sedativet
beroligende legemiddel
sederende
søvndyssende, beroligende
sediment
sedimentene
sedimenter
sedimentet
bunnfall
sedimentering
sedimenteringen
sedimenteringene
sedimenteringer
utfelling som bunnfall
Sedoanalgesi
En kombinasjon av sedasjon og anestesi. Brukes særlig ved urologiske inngrep.
segment
segmentene
segmenter
segmentet
avsnitt, del
sekresjon
sekresjonen
sekresjonene
sekresjoner
utskillelse
sekret
sekretet
utskilt væske fra kjertler, f.eks. fra svettekjertler
sekundærinfeksjon
sekundærinfeksjonen
sekundærinfeksjonene
sekundærinfeksjoner
infeksjon som oppstår som følge av annen sykdom eller infeksjon; infeksjon som etterfølger annen sykdom
sekundærprofylakse
sekundærforebygging
forebyggende tiltak/behandling mot sykdom som allerede er oppstått for å forhindre ytterligere forverring
sekvele
sekvelene
sekveler
sekvelet
følgetilstand
seleksjon
seleksjonen
seleksjonene
seleksjoner
utvelgelse
selektiv
selektive
selektivt
utvalgt
selektivitet
et legemiddels tilbøyelighet til å ha en svært rettet og avgrenset virkning med binding til målmolekyl (reseptor)
selen
er et livsviktig mikronæringsstoff med viktige funksjoner i en rekke av kroppens forbrenningsprosesser. Det er ikke dokumentert sykdomsforebyggende effekt av økt seleninntak.
seminom
seminomene
seminomer
seminomet
ondartet svulst i testikkel
semipermeabel
semipermeabelt
semipermeable
halvt gjennomtrengelig
senil
senile
senilt
alderdomssvekket
senilitet
seniliteten
alderdomssvekkelse
sensibilisere
sensibiliserer
sensibilisering
sensibiliseringen
sensibiliseringene
sensibiliseringer
sensibilisert
sensibiliserte
det å gjøre mer følsom, oppmerksom eller ømfintlig
sensibilitet
sensibiliteten
sensibilitetene
sensibiliteter
følsomhet, oppmerksomhet eller ømfintlighet
sensibilitetsforstyrrelser
sensibilitetsforstyrrelse
endring i følsomhet eller følesans, som regel som parestesier, nummenhet, smerter eller kuldefølelse
sensitiv
sensitive
sensitivt
nærtakende, følsom
sensitivitet
sensitivitetene
sensitiviteter
en test eller prøves evne til korrekt å plukke ut de syke
sensitivitetsanalyse
sensitivitetsanalysen
sensitivitetsanalysene
sensitivitetsanalyser
Et dilemma i behandlingsstudier er at noen pasienter faller i fra, de trekker seg fra studien, ofte uten at man vet hvorfor. Disse pasientene skal likevel telles med ("intention to treat"). Det konstrueres to senarier. Først et ”verst tenkelig” scenario der alle pasientene som falt fra, ble gitt et negativt behandlingsresultat og så regnet man ut totaleffekten. Så et ”best tenkelig” scenario der alle pasientene som de mistet, ble gitt et positivt behandlingsresultat, og så regnet man ut totaleffekten. Da ville man få et inntrykk av om frafallet av pasienter hadde noe å si for den totale vurderingen av studien. Dersom resultatene for de tre utfallene - best tenkelig, verst tenkelig og faktisk oppnådd resultat - er konsistente styrker det dokumentasjonen av effekt og generaliserbarheten. Dersom resultatene for best tenkelig eller verst tenkelig avviker vesentlig fra det faktiske resultatet, vil det være knyttet stor usikkerhet til studiens konklusjon.
sensorisk
sensoriske
som gjelder følesansene
sensorisk afasi
ute av stand til å oppfatte, forstå
sentinel knute
sentinel
vaktpostlymfeknute. Er den første lymfeknuten som drenerer lymfen fra et svulstområde, f.eks. ved brystkreft. Hvis denne lymfeknuten er fri for svulstceller, er det ikke nødvendig å fjerne de øvrige lymfeknutene.
sentralnervesystemet
CNS
delen av nervesystemet som består av hjerne og ryggmarg
seponere
seponerer
seponering
seponert
seponerte
stanse behandling, særlig brukt om medikamentell behandling
sepsis
sepsisen
alvorlig blodforgiftning med bakterier i blodet
septikemi
septikemien
alvorlig blodforgiftning med bakterier i blodet
septisk
septiske
som har med blodforgiftning å gjøre
septum
septa
septaene
septumet
skillevegg
sequele
sequelene
sequeler
sequelet
følgetilstand
SERM
selektiv østrogenreseptormodulator, eks. raloxifen (Evista)
serologi
serologien
læren om antigener og antistoffer, hvordan kroppens forsvarssystem reagerer og lager forsvarsstoffer (antistoffer)
serologisk
serologiske
prøve på antistoffer
serpiginøs
krypende; om sår og sykelige nydannelsesprosesser som utbrer seg på et område samtidig med at såret leges på annet område
serum
sera
seraene
serumet
blodvæske, den væsken som blir igjen etter at blodet har levret seg
serøs
serøse
serøst
lettflytende
sessil
sessile
bredbaset, fastsittende
Severs sykdom
Morbus Sever
Mb Sever
betennelse ved festet for hælsenen. Tilstand som forekommer hos barn i tidlig pubertet når de er i rask vekst.
sfinkter
sfinktere
sfinkteren
sfinkterne
lukkemuskel, ringmuskel som snører seg sammen
sfinkterotomi
sfinkterotomiene
sfinkterotomier
sfinterotomien
overskjæring av en ringmuskel, lukkemuskel
SGA
small for gestational age, nyfødte barn som er små i forhold til varigheten av svangerskapet
sham
liksom. En forskningsmetode som innebærer at man studerer effekten av en behandling (eks. akupunktur, fysioterapi) ved at noen av pasientene får ordentlig behandling mens andre får "liksom" behandling (sham behandling). Så sammenlignes effektene av de to behandlingene.
SHBG
sexhormonbindende globulin, et kjønnshormon
SIADH
"syndrome of inappropriate secretion of ADH"
sialadenitt
sialoadenitten
sialoadenittene
sialoadenitter
betennelse i spyttkjertel
sialolitiasis
stein i en spyttkjertel eller dens utførselsgang
sibilus
plystreliknende fremmedlyder over lungene
sideropeni
sideropenien
sideropeniene
sideropenier
jernmangel
siderose
siderosen
siderosene
sideroser
støvlunge forårsaket av langvarig innånding av jernstøv
SIDS
sudden infant death syndrome
sigmoidoskopi
sigmoidoskopien
sigmoidoskopiene
sigmoidoskopier
undersøkelse av nedre del av tykktarmens venstre side med et bøyelig rør med lyskilde som man kan se gjennom
sigmoidostomi
sigmoidostomien
sigmoidostomiene
sigmoidostomier
kunstig åpning fra sigmoideum-delen av tykktarm (nedre venstre del) og ut gjennom huden
signifikansnivå
Den grense man setter for at resultatet av en test skal være statistisk signifikant. Settes vanligvis til 0,05 (5 %)
signifikant
signifikante
betydelig. I medisinen benyttes begrepet ofte i betydningen statistisk signifikant, og betegner ikke nødvendigvis at noe er betydelig/viktig, kun at man tror forskjellen ikke skyldes tilfeldigheter. I studier er det vanlig å akseptere en forskjell dersom risikoen for at forskjellen skyldes tilfeldigheter er mindre enn 5% (signifikansnivå: p<0,05).
silikose
slikosen
silikosene
silikoser
støvlunge forårsaket av langvarig innånding av støv fra stein, sand eller annet materiale som inneholder silisium (kiselsyrepartikler)
sinister
venstre
sinusitt
sinusitten
sinusittene
sinusitter
bihulebetennelse
sinusknute
sinusknuten
SA-node
sa-node
nodus sinuatrialis
lite område i hjertets høyre forkammer som utløser hjertets elektriske impulser og som resulterer i at hjertet trekker seg sammen. Er frekvensbestemmer (pacemaker) og en del av hjertets ledningssystem
sinusrytme
sinusrytmen
hjertets normale elektriske rytme
sinustakykardi
sinustakykardien
sinustakykardiene
sinustakykardier
hurtig hjerterytme som styres av sinusknuten
SIRS
systemisk inflammatorisk respons syndrom, dvs. sepsis ved infeksjon
Sjøgren
Sjøgrens
Sjøgrens sykdom, revmatisk sykdom karakterisert ved tørre slimhinner, f.eks. i munnen og på øynene
skafoideum
scaphoideum
båtbeinet, et av håndrotsbeina
skirrøs
skirrøst
skirrøse
hard
sklera
øyests senehinne
skleritt
skleritten
sklerittene
skleritter
betennelse i øyets senehinne
sklerodermi
sklerodermien
sklerodermiene
sklerodermier
hard hud, kan opptre som egen sykdom
sklerose
sklerosen
sklerosene
skleroser
tilhardning
sklerosere
skleroserer
sklerosering
sklerosert
skleroserte
bli hard
skleroserende behandling
innsprøyting av lokalirriterende middel i blodårer (åreknuter) slik at de lukker seg
skleroterapi
skleroterapien
skleroterapiene
skleroterapier
innsprøyting av lokalirriterende middel i blodårer (åreknuter) slik at de lukker seg
skoliose
skoliosen
skoliosene
skolioser
ryggskjevhet
skotom
skotomene
skotomer
skotomet
et område av synsfeltet vedkommende er blind på
skrofuloderma
Sår og utslett rundt tuberkuløse fistler
skrofulose
En gammel betegnelse som opprinnelig ble brukt til å beskrive lymfeknutetuberkulose med fistler og hudforandringer på halsen
skrotal
skrotale
skrotalt
som har med pungen å gjøre
skrotum
pungen
skulderbursitt
betennelse i slimpose i skulderområdet
skulderkapsulitt
skulderkapsulitten
skulderkapsulittene
skulderkapsulitter
betennelse i skulderens leddkapsel
skulderluksasjon
skulderluksasjonen
skulderluksasjonene
skulderluksasjoner
skulderen ut av ledd
skvamøs
skvamøse
skvamøst
skall- eller plateliknende
SLE
systemisk lupus erytematosus
SLV
Statens legemiddelverk
SMA
"smooth muscle antibody", glatt muskelcelle antistoff
SMM
Senter for medisinsk metodevurdering
SN
Sanne negative: En person uten den aktuelle sykdommen som har et negativt testresultat
SNRI
spesifikke noradrenalin reopptakshemmere, en ny gruppe antidepressiva
snøblindhet
overflatiske sår i hornhinnen etter stråling med ultrafiolett lys
solitær
solitære
solitært
enkeltstående
soma
kropp
somatisering
somatiseringen
somatiseringene
somatiseringer
kroppsliggjøring
somatisk
somatiske
som har med kroppen å gjøre
somatoforme
somatoform
somatoformt
som minner om kroppslige plager uten at det finnes slik sykdom, psykisk betingede plager
somatogen
somatogene
somatogent
med kroppslig opphav
somatotrofisk
somatotrofiske
som fremmer kroppsveksten
somnolens
søvnighet
sopor
dyp søvn
soporøs
soporøse
soporøst
sovende
SP
Sanne positive: En person med den aktuelle sykdommen som har et positivt testresultat
spaltelampe
spaltelampen
spaltelampene
spaltelamper
mikroskop som brukes til undersøkelse av hornhinnen
spasme
spasmen
spasmene
spasmer
krampe
spasmolytisk
spasmolytiske
krampeløsende
spastisitet
spastisiteten
spastisitetene
spastisiteter
tilstand med vedvarende stramhet, kramper, i muskulaturen
spastisk
spastiske
krampeaktig, vedvarende stramninger i muskulaturen
SPECT
"single photon computed tomography", avbilding med nukleærmedisinsk computertomografisk teknikk
sperma
sæd
spermie
spermien
spermiene
spermier
sædcelle
spesifisitet
spesifisiteten
spesifisitetene
spesifisiteter
et mål for en test eller prøves evne til korrekt å plukke ut de som er "friske"
sphincter
sphinctere
sphincteren
sphincterne
sphinkter
ringmuskel, lukkemuskel
spider nevi
spider
spider naevi
spider naevus
spider nevus
blodkar i huden som ser ut som en liten "stjerne"
spina
beintagg
spinal
spinale
spinalt
som har med ryggraden å gjøre
spinalanestesi
spinalanestesien
bedøvelse som settes i ryggen
spinalbedøvelse
spinalbedøvelsen
bedøvelse som settes i ryggen
spinalnerve
spinalnerven
spinalnervene
spinalnerver
nerve som går ut fra ryggmargen
spinalpunksjon
spinalpunksjonen
spinalpunksjonene
spinalpunksjoner
innstikk mellom to ryggvirvler i nedre del av ryggen og inn i hulrommet som omgir ryggmargen for å hente ut prøve av væsken som omgir ryggmargen (spinalvæske)
spinalstenose
spinalstenosen
spinalstenosene
spinalstenoser
trangt parti i ryggmargskanalen som kan klemme på ryggmargen
spinalt sjokk
reaksjon de første timene/ dagene etter at ryggmargen er skadet og som gir total lammelse og slapphet i all muskulatur som forsynes av nerver nedenfor skadestedet i ryggmargen
spirometer
spirometeret
spirometre
spirometrene
instrument til å måle luftmengden som kan blåses ut, måler både volum og hastighet
spirometri
spirometrien
spirometriene
spirometrier
undersøkelse som måler luftmengden som kan blåses ut, omfatter både volum og hastighet
splanknisk
splankniske
som vedrører sirkulasjonen til magetarmkanalen
splenektomere
splenektomerer
splenektomering
splenektomert
splenektomerte
fjerne milten
splenektomi
splenektomien
splenektomiene
splenektomier
fjerning av milten
splenomegali
splenomegalien
forstørret milt
spolebein
spolbeinet
spolebeinet
radius, underarmsbeinet som befinner seg på tommelfingersiden
spondylitt
spondylitten
spondylittene
spondylitter
betennelse i ryggvirvel
spondyloartrose
slitasjeforandringer i ryggen
spondylolistese
spondylolistesen
spondylolistesene
spondylolisteser
fremoverglidning av en virvel i forhold til virvelen nedenfor
spondylolyse
spondylolysen
spondylolysene
spondylolyser
spalte eller sprekk i en ryggvirvels virvelbue med risiko for forskyvning, kan være medfødt eller oppstå etter skade
spondylose
spondylosene
spondyloser
spondylosen
slitasje med forkalkninger i ryggen
spondylotisk
spondylotiske
slitasjeforandringer i ryggen
spontanfraktur
spontanfrakturen
spontanfrakturene
spontanfrakturer
beinbrudd som oppstår uten noen vesentlig ytre skade
spontanpneumothorax
spontanpneumotoraks
plutselig sammenfall av en del av lungen uten at det er foranlediget av noen ytre skade
spontanremisjon
spontanremisjonen
spontanremisjonene
spontanremisjoner
tilstand som av seg selv blir bedre
sputum
oppspytt
SR
senkningsreaksjon
SS
serotoninergt syndrom
SSRI
"selective serotonin reuptake inhibitor", selektiv serotonin reopptakshemmer, nyere gruppe midler mot depresjon
SSS
syk-sinus-syndrom
stapes
stigbøylen, et av beina i ørebenskjeden
stase
stasen
stans i eller sterk nedsettelse av blodstrømmen
staseeksem
staseeksemene
staseeksemer
staseeksemet
eksem som oppstår pga. sterkt nedsatt blodstrøm
stasepapille
stasepapillen
stasepapillene
stasepapiller
det området der synsnerven kommer inn i øyenbunnen (papillen), er hovent og "bomullsaktig" slik det ses gjennom et oftalmoskop, tilstanden innebærer at trykket inne i hjernen er økt, en alvorlig tilstand
statin
statinene
statiner
statinet
kolesterolsenkende medikament
STD
"sexually transmitted disease", seksuelt overført sykdom
steatoré
fettrik avføring
STEC
Shiga-toxin-produserende Escherichia coli
STEMI
ST-hevet hjerteinfarkt (ST-elevated myocardial infarction). EKG viser typiske forandringer (ST-hevning) som bekrefter at det foreligger et "sikkert" hjerteinfarkt.
stenose
stenosen
stenosene
stenoser
innsnevring, trangt parti
stenosere
stenoserer
stenosering
stenosert
stenoserte
bli trang, innsnevret
stenotisk
stenotiske
trang, forsnevret, avstengt
stent
brukes oftest som betegnelse på en form for armering som holder en blodåre åpen etter at den er utblokket fordi den var for trang
stenting
stentingen
innsetting av "armering" i f.eks. trange blodårer som blokkes åpne, hindrer at åren klapper sammen
steril
fri for bakterier, virus og sopp (1). Ufruktbar, som ikke kan få barn (2).
sterilitet
å være steril, det vil si fri for bakterier, virus og sopp (1). Eller å være ufruktbar, som ikke kan få barn (2).
sterkoral
sterkorale
sterkoralt
som vedrører avføring
sterkoral diaré
diaré som oppstår pga. forstoppelse som tetter igjen tarmen slik at kun væske kan passere det forstoppede partiet
sternal
sternale
sternalt
som gjelder brystbeinet
sternalpunksjon
sternalpunksjonen
sternalpunksjonene
sternalpunksjoner
innstikk i brystbeinet slik at det kan suges ut prøve av beinmargen
sternum
brystbeinet
steroid
steroidene
steroider
steroidet
Forkortelse for kortikosteroid. Er et binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner. Det skilles mellom tre hovedtyper kortikosteroider: Mineralkortikoider, som kontrollerer konsentrasjonen og balansen av ulike kjemikalier i kroppen din. De hindrer blant annet at for mye natrium og vann tapes i urinen. Glukokortikoidene, som har en rekke oppgaver. En er å bidra til å omdanne karbohydrater som stivelse, til energikilden glykogen i leveren din. De har også en sentral rolle i kroppens forsvarsverk mot betennelser. Kjønnshormoner består av mannlige hormoner som kalles androgener (testosteron) og kvinnelige hormoner som kalles østrogen og progesteron. Disse hormonene påvirker kjønnsmodningen og kjønnsdriften.
stigmatisere
stigmatiserer
stigmatisering
stigmatisert
stigmatiserte
merke, sette mindreverdighetsstempel på
stoma
munn, kunstig åpning
stomatitt
stomatitten
stomatittene
stomatitter
betennelse i munnslimhinnen
stomi
stomien
stomiene
stomier
åpning av tarm eller urinveier til huden
strabisme
strabismen
skjeling
stratifikasjon
stratifikasjonen
inndeling i lag eller grupper, f.eks. i forhold til risiko, eks. høyrisiko versus lavrisiko. Kan brukes i et forsøk på å kompensere for konfunderende faktorer i en studie.
stratifisere
stratifiserende
stratifiserer
stratifisering
stratifisert
stratifiserte
inndele i bestemte lag eller grupper, f.eks. inndele en befolkning i forskjellige grupper i forhold til deres risiko for å få hjertekarsykdom. Kan brukes i et forsøk på å kompensere for konfunderende faktorer i en studie.
stratum basale
overhudens bunnlag
stressinkontinens
stressinkontinensen
stressinkontinensene
stressinkontinenser
ufrivillig urinavgang ved hoste eller tunge tak
stressulcus
overflatiske magesår som kan oppstå som komplikasjon til annen alvorlig tilstand
stria
striae
striper
stridor
hvesing, pesing som skyldes at det er trangt i luftveiene
stridorøs
stridorøse
stridorøst
hvesende, pesende
striktur
strikturen
strikturene
strikturer
forsnevring pga. arrvev
struma
forstørret skjoldbruskkjertel
STSS
streptokokk betinget toksisk sjokk syndrom
stupor
i halvsvime; innenfor psykiatrien en betegnelse på en pasient som er vanskelig å kontakte, som er uttrykksløs
stuvningslever
stuvningsleveren
blodrik lever pga. at hjertet ikke klarer å "ta unna" alt blodet som kommer tilbake til hjertet, opphopning av blod i leveren
stuvningssvikt
stuvningssvikten
hjertesvikt som fører til at blodet hoper seg opp f.eks. i lever, i lunger, i bena
subaraknoidalblødning
subaraknoidalblødningen
subaraknoidalblødningene
subaraknoidalblødninger
hjernehinneblødning, pulsåreblødning i eller utenpå hjernen
subdiafragmatisk
subdiafragmatiske
under mellomgolvsmuskelen
subdural
subdurale
subduralt
under eller innenfor den harde hjernehinnen
subduralt hematom
subduralhematom
blodansamling etter blødning i rommet mellom hjernehinnene, som oftest resultat av en hodeskade
subfebril
subfebrile
subfebrilt
lett temperaturstigning
subfertilitet
subfertiliteten
nedsatt fruktsomhet, nedsatt evne til å bli gravid
subfrenisk
subfreniske
under mellomgulvet
subhepatisk
subhepatiske
under leveren
subileus
truende "lammelse" av tarmen
subklinisk
subkliniske
tilstand som ikke gir klare eller tydelige sykdomstegn
subkutan
subkutane
subkutant
under huden
sublingual
sublinguale
sublingualt
under tungen
sublingval
sublingvale
sublingvalt
under tungen
subluksasjon
subluksasjonen
subluksasjonene
subluksasjoner
delvis ute av ledd
submukosa
det løse bindevevet under slimhinnen
submukøs
submukøse
submukøst
som er under slimhinnen
suboksipitalt
under/nedenfor hodet, nakken
substitusjon
substitusjonen
substitusjonene
substitusjoner
erstatning, eks. substitusjonsdose med hormon i tablettform som erstatning for et for lavt nivå i blodet (eks. tyroksin)
substitusjonsbehandling
substitusjonsbehandlingen
substitusjonsterapi
substitusjonsterapien
behandling som innebærer ekstra tilførsel av et stoff som det er blitt for lite av i kroppen
suicid
selvmord
suicidal
suicidale
suicidalt
som er truende til å gjøre selvmord
suicidforsøk
suicidforsøkene
suicidforsøket
selvmordsforsøk
sunna
en betegnelse på kvinnelig omskjæring
superior
superiore
superiort
ovenfor, høyere oppe (motsatt av inferior)
supinasjon
supinasjonen
vridning av armen/ hånden (eller foten) utover slik at håndflaten vender opp
supinere
supinering
supinert
supinerte
supinerende
supinerer
rotere fot eller arm utover (motsatt av pronere)
suppresjon
suppresjonen
undertrykking
supprimere
supprimerer
supprimering
supprimert
supprimerte
undertrykke
suppurasjon
suppurasjonen
Det kommer puss ut, pussdannelse
suppurativ
suppurative
suppurativt
pussdannende
suprapubisk
suprapubiske
ovenfor blygdbenet, brukes f.eks. til å omtale kateter som legges inn til urinblære gjennom huden ovenfor blygdbenet
supraspinatus
sene i skulderen, bidrar til å løfte armen ut fra kroppen og opp, ofte utsatt for senebetennelse
supraventrikulær
supraventrikulære
supraventrikulært
som befinner seg ovenfor hjertekamrene (ventriklene); betegner vanligvis rytmeforstyrrelser i hjertet som oppstår i forkamrene eller i overgangen til hjertekamrene
suspensjon
oppslemming av faste partikler i en væske
sutur
suturen
suturene
suturer
tråd til sying av sår; sy et sår
suturere
suturerer
suturering
suturert
suturerte
sy et sår
sveiseblink
skade av kornea som følge av UV-bestråling, ledsaget av sterke smerter. Kalles også "snøblindhet" og "keratokonjunktivitt, fotoelektrisk"
SVK
sentralt venekateter
SXA
enkel-energi røntgen absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet i hæl og underarm.
syklus
cyclus
Brukes om fenomen som gjentar seg, tidsrommet mellom hver repetisjon
symbiose
symbiosen
symbiosene
symbioser
samliv mellom to ulike organismer
symfyse
symfysen
symfysene
symfyser
betegner vanligvis blygdbeinet i bekkenet; kan også betegne to bein som er fast festet til hverandre
symfysiolyse
symfysiolysen
blygdbeinet består opprinnelig av to bein som er godt festet sammen, under svangerskapet løsner forbindelsen noe slik at bekkenet skal kunne gi etter under fødselen, denne løsningen kan gi ubehag og smerter (del av bekkenløsning-problemet)
sympatektomi
sympatektomien
sympatektomiene
sympatektomier
fjerning av sympatisk nervevev, en del av det nervesystemet vi ikke kan kontrollere med vår vilje
sympatikolytisk
sympatikolytiske
som motvirker det sympatiske nervesystemet, motvirker adrenalin-effektene
sympatikomimetisk
sympatikomimetiske
som forsterker virkningen av det sympatiske nervesystem, forsterker adrenalin-effektene
sympatikus
sympaticus
den sympatiske delen av det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem), som gir adrenalin-effekter
sympatikusaktivitet
sympatikusaktiviteten
som stimulerer aktiviteten i det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem)
sympatiske nervesystem
sympatisk
den delen av det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem), som gir adrenalin-effekter, f.eks. i hjertet, lungene, blodårene, tarmen
symptom
symptomene
symptomer
symptomet
de tegn og ubehag som den syke selv opplever
symptomatologi
symptomatologien
de samlede tegn og ubehag som den syke merker
synapse
synapsen
synapsene
synapser
overgangen mellom to nerveceller, signaler overføres her kjemisk med ulike signalstoff som noradrenalin, acetylkolin eller andre
syndaktyli
syndachtyli
medfødt sammenvoksning mellom fingrene eller tærne, jfr. Downs syndrom
syndesmose
bindevevsforbindelse mellom to bein, f.eks. i hodeskallen, der mange bein er vevd sammen med en slags søm i mellom. Disse overgangssonene opptrer som sømmer i hodeskallen.
syndrom
syndromene
syndromer
syndromet
en samling tegn og plager som hører til en bestemt sykdom; et bestemt sett av symptomer
syneki
synekien
synekiene
synekier
sammenvoksinger mellom øyets linse og regnbuehinnen
synergetisk
synergetiske
samvirkende
synergistisk
synergistiske
forsterkende
synkope
synkopen
synkopene
synkoper
besvimelse
synkopere
synkoperer
synkopert
synkoperte
besvime
synkron
I forbindelse med kreftdiagnostikk: Kreftknute av samme morfologi, men som ikke er en metastase, som har oppstått mindre enn 6 måneder etter den første kreftknuten ble oppdaget. OBS manglende konsensus om definisjon.
synovektomere
synovektomerende
synovektomerer
synovektomering
synovektomert
synovektomerte
operere vekk en kronisk betent leddhinne
synovektomi
synovektomien
synovektomiene
synovektomier
operasjon der leddhinnen fjernes i kronisk betente ledd
synovia
leddvæske
synovial
synoviale
synovialt
som har med leddhinnen å gjøre
synovialhinne
synovialhinnen
synovialhinnene
synovialhinner
leddhinnen
synovialvæske
synovialvæsken
synovialvæskene
synovialvæsker
leddvæske
synovitt
synovitten
synovittene
synovitter
betennelse i leddhinnen
syntaks
setningslære, ordsammensetning, ordenes innbyrdes sammensetning
syringomyeli
sykdom i ryggmargen der en væskefylt blære inne i ryggmargen trykker på omliggende nervevev og kan gi forstyrrelser særlig i følesansene (tap av smerte- og temperatursans)
systematisk oversikt
systematic review
En oversiktsartikkel der spesifikke og aksepterte metoder er blitt anvendt til å identifisere, vurdere og summere resultater fra studier som har undersøkt en bestemt problemstilling. Artikkelen kan, men behøver ikke, bygge på en metaanalyse.
systemeffekt
systemeffekten
systemeffektene
systemeffekter
virkning på hele organismen
systemisk
systemiske
som virker inn på hele organismen
systemsykdom
systemsykdommen
systemsykdommene
systemsykdommer
sykdom som finnes i hele kroppen
systole
systolen
systolene
systoler
den hjertefasen da hjertet trekker seg sammen (motsatt av diastole)
systolisk
systoliske
den hjertefasen da hjertet trekker seg sammen og skyver blod ut i kretsløpene, angir også den øvre verdien i blodtrykket
søvnapné
kortvarig stans i pustingen i søvne
søvnapné
søvnapnoea
søvnapne
kortvarig og forbigående stans i åndedrettet under søvn fordi svelgveggen er så myk at den danner et forheng bak i svelget som stenger for lufttilførselen, noe som ledsages av snorking
søvndeprivasjon
søvndeprivasjonen
det å holde en person våken, frata vedkommende muligheten til å sove

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.